മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bear up Edit
    ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുക


bear up Edit
Verb
    endure cheerfully
eg: She bore up under the enormous strain


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blank, അയ, അസമദ, ഓന്ത്, വാറ്റുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean