മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bear arms Edit
    യോദ്ധാവാകുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ad nauseam, ആപദ, മുത്ത്, മന്ദവീര്യന്‍, അദൃഷ്ടശാലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean