മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

be all Edit
    സാരസര്‍വ്വസ്വം, സത്ത, ആകെത്തുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coffee, quintillion, spinny, അപാവര്‍ത്തനം, അപാംയോനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean