മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bas relief Edit
    ഉപരിതലത്തില്‍ നിന്ന് സ്വല്പം പൊന്തി നില്ക്കുന്ന കൊത്തുപണി


bas relief Edit
Noun
    a sculptural relief in which forms extend only slightly from the background; no figures are undercut


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beloved, speculation, പ്രവൃത്തകം, പൂര്‍ണ്ണാനന്ദന്‍, ഗാന്ധര്‍വ്വം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean