മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

balance of power Edit
    ശക്തിസന്തുലനം,


balance of power Edit
Noun
    an equilibrium of power between nations


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ avalanche, ibid, neglectfully, അപാവൃതി, ആഹേളനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean