മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

augment Edit
    വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, അധികമാക്കുക


augment Edit
Verb
    enlarge or increase
eg: The recent speech of the president augmented tensions in the Near East


augment Edit
Verb
    grow or intensify
eg: The pressure augmented


Entries from Olam Open Database

Augment(verb)::
    എന്തെങ്കിലും വലുതാക്കുകയോ എണ്ണം കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുക,
    വര്‍ദ്ധിക്കുക,
    വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക,
    പെരുപ്പിക്കുക,
    അധികമാക്കുക,
    വളര്‍ത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grapeshot, pastor, chirograph, മണ്‍കാവി, അദീനാത്മാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean