മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

atomic theory Edit
    പരമാണു സിദ്ധാന്തം


atomic theory Edit
Noun
    a theory of the structure of the atom


atomic theory Edit
Noun
    (chemistry) any theory in which all matter is composed of tiny discrete finite indivisible indestructible particles
eg: the ancient Greek philosophers Democritus and Epicurus held atomic theories of the universe


Entries from Olam Open Database

Atomic theory(noun)::
    പരമാണു സിദ്ധാന്തം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇയ, ചുഴലം, ഓണം, വാക്ക്, വിധുപ്രിയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean