മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ass Edit
    പൃഷ്ഠം, ചന്തി, (അശ്ലീല ഭാഷ)
    (vulgar) The fleshy part of the human body, that you sit on


ass Edit
    കഴുത
    Hardy and sure-footed animal smaller and with longer ears than, the horse


ass Edit
Noun
    the fleshy part of the human body that you sit on


ass Edit
Noun
    a pompous fool


ass Edit
Noun
    hardy and sure-footed animal smaller and with longer ears than the horse


ass Edit
Noun
    slang for sexual intercourse


ass
    ബാലേയം, ഗര്‍ദ്ദഭം, ഉപക്രോഷ്ടാവ്, അത്തിരം, എരുവ, ശുദ്ധജംഘം, ധൂസരം, ശങ്കുകര്‍ണ്ണം, സൂറ്റായി


Entries from Olam Open Database

Ass(noun)::
    മൂഢന്‍,
    കഴുത,
    കുതിരയുടെ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു നാല്‍ക്കാലിമൃഗം,
    മന്ദബുദ്ധി,
    ഭോഷന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hangover, outheat, അക്ഷാന്തിമതി, അക്ഷകൈതവം, പ്രിയഭൂഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean