മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

alter ego Edit
    ഒരാളിന്‍രെ തന്നെ മറ്റൊരുരൂപം


alter ego Edit
Noun
    a very close and trusted friend who seems almost a part of yourself


Entries from Olam Open Database

Alter ego(noun)::
    ആത്മമിത്രം,
    വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മറുവശം,
    അന്തരംഗസ്‌നേഹിതന്‍,
    സൂക്ഷ്‌മ ശരീരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decrepit, lachrymal, അഴിഞ്ഞില്‍, അപഹായ, അനഡ്വാന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean