മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

alma mater Edit
    വിദ്യാദാത്രി


alma mater Edit
Noun
    your alma mater is a school you graduated from


Entries from Olam Open Database

Alma mater(noun)::
    സ്‌കൂളില്‍ പാടുന്ന ഗാനം,
    പഠിച്ച വിദ്യാലയം,
    മാതൃവിദ്യാലയം,
    വിദ്യാദാത്രി,
    വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്വന്തം സ്‌കൂളിനെയോ സര്‍വ്വകലാശാലയെയോ പരാമര്‍ശിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പദം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean