മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

all there Edit
    പൂര്‍ണ്ണ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി


Entries from Olam Open Database

All there(noun)::
    പൂര്‍ണ്ണ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ longilateral, non political, ആശു, ഉന്മീലിപ്പിക്കുക, പൂച്ചക്കുട്ടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean