മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

all but Edit
    ഏറെക്കുറെ


all but Edit
Adverb
    (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; all but
eg: the car all but ran her down


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fair, അംസള, മൂരുക, മന്ത്രവിത്ത്, പൂജകാണിക്ക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean