മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

Ok okay Edit
    എല്ലാം ശരി, തൃപ്തികരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bovine, immune, stunkard, vigilante, അപഹാരനാഥന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean