മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സം Edit
    (പദാദിയില്‍ വരുമ്പോള്‍) ഒരു പൂര്‍വസര്‍ഗം
Base: Sanskrit


സം Edit
    കൂടെ, ഒരുമിച്ച്, സ‌മ്യക്കായി
    Together
Base: Sanskrit


സം Edit
    യഥാവിഥി, ഉചിതമാം വിധം
    Apt
Base: Sanskrit


സം Edit
    സുദൃഢമായി
    Strongly
Base: Sanskrit


സം Edit
    തുല്യമായി
    Equally
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആജ്ഞാപിത, ചങ്കുറപ്പ്, അസലം, പതി, പൊരുന്നയിരിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean