മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കയ്പക്ക Edit
    പാവല്‍
    bitter gourd


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bruit, അയമ്പക്കാര്‍, വെള്ളിമീന്‍, മാട്ടുക, പാറാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean