മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഹരിദ്രം Edit
നാമം
    മഞ്ഞള്‍, മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി.
    Turmeric, Turmeric powder.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചതുരംഗപ്പട, വേളി, മട്ടത്രികോണം, മനോഹരം, അന്ന്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean