മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സൗരഭേയകം Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    കാള.
    Bullock.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anonymous, professor, അവക്ലിന്ന, ആയിട, വഹതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean