മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സ്വസ്ഥവൃത്തി Edit
നാമം
    ആശ്വാസം, സുഖം.
    Relief, Joy.


Entries from Datuk Database

സ്വസ്ഥവൃത്തി(നാമം):: ആശ്വാസം
സ്വസ്ഥവൃത്തി(നാമം):: സുഖം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disapprobation, manage, അകൃഷ്ണത്വം, ആഹൂയ, പ്രാവരണീയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean