മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സ്ഫുട Edit
വിശേഷണം
    വ്യക്തമായ, തെളിഞ്ഞ.
    clear, pure.


സ്ഫുട Edit
വിശേഷണം
    വിടര്‍ന്ന.


സ്ഫുട Edit
വിശേഷണം
    പൊട്ടിയ.


സ്ഫുട Edit
വിശേഷണം
    വലുതായ.


സ്ഫുട Edit
വിശേഷണം
    നിര്‍മ്മലമായ.


സ്ഫുട Edit
വിശേഷണം
    പ്രസിദ്ധമായ.


സ്ഫുട Edit
വിശേഷണം
    വ്യാപിച്ച.


സ്ഫുട Edit
വിശേഷണം
    തിരുത്തപ്പെട്ട.


Entries from Datuk Database

സ്ഫുട(വിശേഷണം):: തെളിഞ്ഞ
സ്ഫുട(വിശേഷണം):: വിടര്‍ന്ന
സ്ഫുട(വിശേഷണം):: നിര്‍മലമായ
സ്ഫുട(വിശേഷണം):: പ്രസിദ്ധമായ
സ്ഫുട(വിശേഷണം):: വ്യാപിച്ച
സ്ഫുട(വിശേഷണം):: വലുതായ
സ്ഫുട(വിശേഷണം):: പൊട്ടിയ
സ്ഫുട(വിശേഷണം):: തിരുത്തപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ catalyticagent jemldbjkx, അക്ഷരേഖ, അംബുനിധി, പ്രവീരം, ചലചിത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean