മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സൂത്രാത്മാവ് Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ജീവാത്മാവ്.
    Supreme soul.


Entries from Datuk Database

സൂത്രാത്മാവ്(നാമം):: ജീവാത്മാവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ innattentive, mammon, ream, അയില, അന്ധപംഗുന്യായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean