മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സുരവര്‍ത്മാവ് Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ആകാശം.
    Sky.
Base: Sanskrit


സുരവര്‍ത്മാവ് Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    സ്വര്‍ഗ്ഗം.
    Heaven.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

സുരവര്‍ത്മാവ്(നാമം):: ആകാശം
സുരവര്‍ത്മാവ്(നാമം):: ഗംഗ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷഭാഗം, അകപ്പെടുത്തുക, പഞ്ചിക, ഗുരു, കലക്കം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean