മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സാഹജിക Edit
    സഹജമായ, സഹജമായതുസംബന്ധിച്ച.
    Instinctive.


Entries from Datuk Database

സാഹജിക(വിശേഷണം):: സഹജമായുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abrade, അരമണി, അന്ത്യലേപനം, ബങ്കാളി, ചപ്രത്തലയന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean