മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സാഹജിക Edit
    സഹജമായ, സഹജമായതുസംബന്ധിച്ച.
    Instinctive.


Entries from Datuk Database

സാഹജിക(വിശേഷണം):: സഹജമായുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ get down, silver jubilee, yester, മജ്ജ്ക, ഇട്ടല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean