മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സരടം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    പല്ലി
    House lizard
Base: Sanskrit


സരടം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ഓന്ത്
    Chameleon
Base: Sanskrit


സരടം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ഉടുമ്പ്
    Monitor Lizard
Base: Sanskrit


സരടം Edit
നാമം
    കാറ്റ്
    Wind
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

സരടം(നാമം):: പല്ലി
സരടം(നാമം):: ഓന്ത്
സരടം(നാമം):: കാറ്റ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ slabber, stagflation, അഹ്ണം, ആരകന്‍, മുലക്കച്ച


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean