മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സംശ്ലേഷണം Edit
    ആശ്ലേഷണം, ആലിംഗനം
    embrace, union


സംശ്ലേഷണം
(പര്യായം) സംബന്ധം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean