മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഷഡ്വിംശതി Edit
നാമം
    ഇരുപത്തി ആറ്.
    Twenty six.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ miscast, tonga, അനപചയം, ഇവ്വണ്ണം, പടൂത്തമം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean