മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ശാദ്വലം Edit
നാമം
    പുല്‍പ്പരപ്പ്.
    A tract of land with luxuriantly grown grass.
Base: Sanskrit


ശാദ്വലം
    turf


Entries from Datuk Database

ശാദ്വലം(നാമം):: പുല്‍പ്പരപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ continence, excruciate, send for, അപേക്ഷയാ, അഭിവന്ദിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean