മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ശാങ്കരം Edit
    ശിവന്റെ വാഹനം, കാള
    siva's vehicle, ox


Entries from Datuk Database

ശാങ്കരം(നാമം):: ശിവന്‍റെ വാഹനം, കാള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഡ്ഡിയല്‍, രക്തവര്‍ണ്ണകം, കച്ചീട്ട്, കോവണി, കരദക്ഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean