മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ശര്‍ക്കരിക Edit
    ചരലുള്ള.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disingenuous, അനീലന്‍, മൃഗി, മാവുത്തന്‍, പ്രേംഖം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean