മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ശര്‍ക്കരിക Edit
    ചരലുള്ള.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boomerang, unfold, അക്കിരം, ഇരിവേല്ലിക, പ്രസമീക്ഷ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean