മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ശംയു Edit
    ഐശ്വര്യമുള്ള, ഭാഗ്യമുള്ള
    prosperous lucky


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചിരേണ, ഞെഴുക്, മനസിജന്‍, പായ്മരം, ക്ലീബത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean