മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്രാജി Edit
നാമം
    കാറ്റ്
    wind


Entries from Datuk Database

വ്രാജി(നാമം):: കാറ്റ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ staid, അച്ച്, അത്ഭുതദര്‍ശന, അനശ്വാവ്, ആനുകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean