മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യാപി Edit
    വ്യാപിക്കുന്ന, പരക്കുന്ന
    spreading


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ laureate, അനീലന്‍, പ്രജേശന്‍, മകയിരം, അത്യുച്ച


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean