മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യാപന്ന Edit
    വിപത്തില്‍പ്പെട്ട, മരിച്ച
    fallen in danger, dead


Entries from Datuk Database

വ്യാപന്ന(വിശേഷണം):: മരിച്ച
വ്യാപന്ന(വിശേഷണം):: വിപത്തില്‍പ്പെട്ട
വ്യാപന്ന(വിശേഷണം):: ദുഷിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജാതാദന്ത, പ്രതി, പരിശേഷം, തനാസ്, ദാക്ഷിണ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean