മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യാതോദം Edit
    പ്രഹരം
    blow


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bulldoze, ഉദ്ദേശ്യം, പണ്ടര്‍, തട്ടിയുണര്‍ത്തുക, തുകര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean