മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യാഖ്യാതാവ് Edit
    വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവന്‍
    commentator, exponent


Entries from Datuk Database

വ്യാഖ്യാതാവ്(നാമം):: വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anno domini, ineligible, അവില, അല്ലറച്ചില്ലറ, ആജീവിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean