മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യാകുലം Edit
    ദുഃഖം
    grief


വ്യാകുലം
    quietude


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിലുത, പ്രാന്തസ്ഥ, അവിശാലം, ആദ്യന്‍, കൈപ്പിടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean