മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യസനിക്കുക Edit
    ദുഃഖിക്കുക
    grieve


Entries from Datuk Database

വ്യസനിക്കുക(ക്രിയ):: ദുഃഖിക്കുക
വ്യസനിക്കുക(ക്രിയ):: വേദനിക്കുക
വ്യസനിക്കുക(ക്രിയ):: പശ്ചാത്തപിക്കുക
വ്യസനിക്കുക(ക്രിയ):: ക്ലേശിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ calk, ചോരവിപണി, ചീര്‍മ്മ, അര്‍ത്ഥം, പ്രതിചരിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean