മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യസനം Edit
    ദുഃഖം, വിപത്ത്
    grief, danger


വ്യസനം
(പര്യായം) ദുഃഖം


Entries from Datuk Database

വ്യസനം(നാമം):: ദുഃഖം
വ്യസനം(നാമം):: ഖേദം
വ്യസനം(നാമം):: ദുരിതം
വ്യസനം(നാമം):: ദുര്‍നടത്ത, ആസക്തി
വ്യസനം(നാമം):: നഷ്ടം
വ്യസനം(നാമം):: ഫലശൂന്യമായ പ്രയത്നം
വ്യസനം(നാമം):: ലംഘനം
വ്യസനം(നാമം):: കുറ്റം
വ്യസനം(നാമം):: വായു
വ്യസനം(നാമം):: കാറ്റ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ growl, അന്നഭേദി, ചീവരി, വാര്‍വ്വടീരം, മേളതാളം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean