മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യധ്യം Edit
    ലക്ഷ്യം, ലാക്ക്
    aim, target


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിശസ്തി, ഇഴു, ഭൃംഗാരാമം, മറപൊരുള്‍, മഹാധാതു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean