മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യഥനം Edit
    ദുഃഖിപ്പിക്കല്‍
    causing pain or distress


Entries from Datuk Database

വ്യഥനം(നാമം):: വ്യഥിപ്പിക്കല്‍, ദുഃഖിപ്പിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഠര, മഹീതലം, ഉള്ളിരുപ്പ്, ത്രൈയംബക, ജനുസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean