മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യതിയാനം Edit
    മാറ്റം, മാറിപ്പോകല്‍
    diversion, deviation


വ്യതിയാനം
    deflexure


Entries from Datuk Database

വ്യതിയാനം(നാമം):: മാറ്റം
വ്യതിയാനം(നാമം):: വ്യത്യാസം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മകരന്ദവതി, അലോഹ, ഞായല്‍, പ്രതിഗ്രാഹിക, പൊങ്ങല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean