മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യഗ്രം Edit
    താല്പര്യത്തോടെ
    interestingly


Entries from Datuk Database

വ്യഗ്രം(നാമം):: വ്യഗ്രത
വ്യഗ്രം(നാമം):: താത്പര്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ monitor, percontra, യോഗസ്സ്, മൃഗനാഭിജ, ആയു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean