മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വോരകന്‍ Edit
    പകര്‍ത്തെഴുത്തുകാരന്‍
    copyist


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hunkers, stave off, പ്രലാപി, ഭിണ്ഡിപാലം, ബഹുവ്യാപ്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean