മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വോരകം Edit
    പകര്‍ത്തെഴുത്ത്
    copying


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brunette, let, ab initio, അരമ, അലക്ഷ്മിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean