മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈസാരിണം Edit
    മത്സ്യം
    fish


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ picturesque, stationer, അവണപ്പലക, ആത്ത്, ഭാസാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean