മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈശസ്ത്രം Edit
നാമം
    അരക്ഷിതാവസ്ഥ
    state of insecurity;


Entries from Datuk Database

വൈശസ്ത്രം(നാമം):: അരക്ഷിതാവസ്ഥ
വൈശസ്ത്രം(നാമം):: രാജ്യഭരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭാധ്രമാസങ്ങള്‍, വഴുക്ക, അച്ചിരി, ഉപ്ത, പ്രവൃദ്ധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean