മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈഭാഷിക Edit
    ഐച്ഛികമായ
    optional


Entries from Datuk Database

വൈഭാഷിക(നാമം):: ഐച്ഛികമായ
വൈഭാഷിക(നാമം):: വൈകല്പികമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bespatter, fortnightly, take off, അക്ഷവിത്ത്, ഇരമ്പം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean