മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈപഞ്ചികന്‍ Edit
    വീണവായിക്കുന്നവന്‍
    one who plays the veena


Entries from Datuk Database

വൈപഞ്ചികന്‍(നാമം):: വീണവായിക്കുന്നവന്‍
വൈപഞ്ചികന്‍(നാമം):: വീണധരിച്ചവന്‍
വൈപഞ്ചികന്‍(നാമം):: നാരദന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ diaper, അതിതുംഗം, അദ്ധ്യര്‍ക്കം, അംഗാരവര്‍ണ്ണ, ഇടയുള്ള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean