മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈദ്യം Edit
    വൈദ്യശാസ്ത്രം, രോഗചികിത്സ
    science of medicine, treatment


Entries from Datuk Database

വൈദ്യം(നാമം):: വൈദ്യശാസ്ത്രം
വൈദ്യം(നാമം):: രോഗചികിത്സ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tit, ഓഹരിക്കമ്പോളം, മാളി, അഭേദം, ആത്മഭൂ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean