മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈദേഹന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    വിദേഹരാജ്യത്തുള്ളവന്‍.
    A person belonging to Videha Kingdom.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

വൈദേഹന്‍(നാമം):: വിദേഹരാജ്യത്തുള്ളവന്‍
വൈദേഹന്‍(നാമം):: വൈശ്യന്‍, വ്യാപാരി
വൈദേഹന്‍(നാമം):: ഗോരോചന
വൈദേഹന്‍(നാമം):: മഞ്ഞള്‍
വൈദേഹന്‍(നാമം):: പശു
വൈദേഹന്‍(നാമം):: തിപ്പലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ യകൃത്ത്, പിണ്യാകം, പരിവസ്ഥം, കദകം, തത്പരത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean