മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈജയന്തിക Edit
    കൊടി, മാല
    flat, necklace


Entries from Datuk Database

വൈജയന്തിക(നാമം):: കൊടി
വൈജയന്തിക(നാമം):: മാല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ avenue, spew, അപ്രവൃത്തി, അതിസൂക്ഷമം, ചെളി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean